Algemene voorwaarden

1. Annuleert u binnen 4 weken voor aanvang van de cursus dan zijn wij genoodzaakt om alle kosten bij u in rekening te brengen.
2. Na het plannen van de trainingsdata, kan er uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de trainingen, in goed overleg nog geschoven worden met de trainingsdata cq trainingstijden. Mocht dit na deze periode gebeuren is verschuiven niet meer mogelijk en zal er ook geen restitutie van de betaalde gelden worden gedaan.
3. Mocht er restitutie plaats vinden dan zal dit binnen 30 dagen aan u worden geretourneerd .
4a. Bij een jaarcontract waarin het aantal en de data van de af te nemen trainingen vooraf zijn vastgesteld, moeten de kosten van de cursus uiterlijk een week voor aanvang van de eerste trainingsdatum op onze rekening gestort zijn. Mocht dit niet het geval zijn worden de betreffende trainingen geannuleerd. (zie punt 1. van de algemene voorwaarden).
4b. Bij een contract waarin het aantal trainingen en de data vooraf niet vastgesteld zijn, wordt er door ons onmiddellijk na een training een factuur verstuurd naar de klant. Voor deze facturen geldt dat de gefactureerde bedragen binnen 30 dagen na dagtekening op onze rekening dienen te zijn bijgeschreven.
5. Mocht aan de door ons gegeven opleidingen een examen verbonden zijn, dan dient de betaling van de factuur voldaan te zijn voor aanvang van het examen. Is dit niet het geval, zal de kandidaat voor dat examen worden uitgesloten.
6. Mocht door Trainingsbureau Mind, Body and Soul bv. een training, binnen 4 weken voor aanvang van de betreffende training worden geannuleerd zonder dat er een alternatief wordt geboden waarin beide partijen zich kunnen vinden, zal er overgegaan worden tot restitutie van de gelden van betreffende training (volgens punt 3 uit deze voorwaarden).
7. U draagt zorg voor een trainingsruimte, dit kan ook bij u in het bedrijf. De voorwaarde voor de ruimte is dat wij daar aan maximaal 16 personen theorie- en praktijk les kunnen geven. Mocht u geen zorg dragen voor een ruimte doen wij dit graag voor u. Echter de kosten zullen wel aan u worden doorberekend.
8. De cursist dient zich te houden aan de aanwijzingen, betreffende veiligheid, gegeven door de instructeur van Mind, Body and Soul bv.
9. De door Mind, Body and Soul bv. uitgereikte studiegidsen/hand-outs worden eigendom van de cursist.

Aansprakelijkheid:

Wij van Mind, Body and Soul bv. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van letsel, ongevallen of kwetsing veroorzaakt door of aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de door ons gegeven opleidingen.Deze algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsclausule zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam.