Klachtenprocedure en privacy-reglement

Klachtenprocedure

– Wanneer kan men een klacht indienen?
– Hoe kan men een klacht indienen?
– Hoe wordt uw klacht behandeld?

Wanneer kan men een klacht indienen?

Als u ontevreden bent over de manier waarop Mind, Body and Soul bv, u behandelt, dan kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld als u meent dat:
– Een medewerker van Mind, Body and Soul bv, u niet correct heeft behandeld.

De volgende gevallen nemen wij niet als klacht in behandeling:
– De gebeurtenis is langer dan een jaar geleden voorgevallen
– U diende over hetzelfde onderwerp al eerder een klacht in
– Het onderwerp maakt deel uit van een opsporingsonderzoek of een vervolging door     
   de officier van justitie
– U klaagt over wettelijke regels of beleidsregels
– Als uw klacht anoniem wordt ingediend

Hoe kan men een klacht indienen?
– U kunt uw klacht kenbaar maken aan degene waarover u een klacht heeft.
– Mocht u het een bezwaar vinden om uw klacht aan de betrokkene kenbaar te  
   maken of mocht u het niet eens worden over de afhandeling, dan kunt u uw klacht         
   kenbaar maken aan het aangewezen contactpersoon  van trainingsbureau
   Mind, Body and Soul bv.
– U kunt uw klacht schriftelijk indienen en toesturen naar:
Mind, Body and Soul bv.
Parallelweg 124-48
1948 NN Beverwijk

– U kunt uw klacht per mail insturen:
Mindbodyandsoul@casema.nl
– U kunt uw klacht telefonisch kenbaar maken.
06-13267333

Het is belangrijk dat u duidelijk  aangeeft:
-waarover u klaagt
-over wie u klaagt
-datum en tijdstip dat een en ander is voorgevallen.
-eventuele collega’s die bij het voorval aanwezig zijn geweest.
-omschrijving van hetgeen is voorgevallen.
-uw persoonsgegevens en adres.

Hoe wordt uw klacht behandeld?
– U krijgt een ontvangstbevestiging van uw klacht binnen 5 werkdagen na melding.
– Als u klaagt over een bepaalde medewerker, wordt die klacht behandeld door een      
   ander dan die medewerker zelf.
– De medewerker waarover u klaagt, wordt ook altijd gehoord
– Binnen vier weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke
   reactie.
– U kunt uw klacht tijdens de behandeling mondeling toelichten. Dit kan telefonisch
   of  tijdens een persoonlijk gesprek.

Privacyreglement

Mind, Body and Soul bv. en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
van kracht. In deze wet is nauwkeurig vastgelegd aan welke verplichtingen
bedrijven en instanties moeten voldoen als zij gebruik moeten maken van
uw persoonsgegevens. Mind, Body and Soul bv. heeft die
persoonsgegevens nodig om zijn taken uit te voeren (bijv. voor registratie, presentie, examenaanvragen enz.).

Persoonsgegevens zijn gegevens als uw naam, adres en woonplaats. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand of andere vorm van registratie.

De Wbp is van toepassing op:
- alle geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens;
- niet-geautomatiseerde verwerkingen waarbij de persoonsgegevens zijn
  opgenomen in een gestructureerd geheel, zoals een kaartenbak.

In de wet is ook vastgelegd wat uw rechten als betrokkene zijn om controle
uit te kunnen oefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens. U mag
bijvoorbeeld uw gegevens onder bepaalde voorwaarden inzien en eventueel
laten wijzigen.

Bescherming van uw gegevens
Alle instanties en bedrijven die gebruikmaken van persoonsgegevens,
hebben de plicht om daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Daarvoor
heeft Mind, Body and Soul bv. de volgende maatregelen getroffen:
- Vooraf moet duidelijk bepaald zijn met welk doel een medewerker
  persoonsgegevens verzamelt en welke persoonsgegevens daarvoor
  nodig zijn.
- Alle medewerkers van Mind, Body and Soul bv. hebben een wettelijke
  geheimhoudingsplicht.
- Mind, Body and Soul bv. heeft deze maatregelen naar aanleiding van de Wbp
  getroffen om te voorkomen dat uw gegevens verloren gaan, onrechtmatig
  worden verwerkt of in verkeerde handen raken.

Uw recht op inzage en correctie
In de Wbp zijn uw rechten als betrokkene vastgelegd waardoor u controle
kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens. U heeft namelijk
inzagerecht en correctierecht.

Inzagerecht
De Wbp bepaalt dat u het recht heeft om met een redelijke tussentijd te
informeren naar de persoonsgegevens die van u worden verwerkt.

Correctierecht
Bij het inzien van uw persoonsgegevens kunt u tot de ontdekking komen dat
uw persoonsgegevens:
- feitelijk onjuist zijn; of
- onvolledig zijn; of
- niet relevant zijn voor het doel van de verwerking.
  In deze gevallen kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren,
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Mind, Body and Soul bv. zal de
gegevens corrigeren als blijkt dat de ze inderdaad onjuist of onvolledig zijn.

Procedure
Als u gebruik wilt maken van het inzagerecht, dan kunt u een verzoek
indienen bij Mind, Body and Soul bv. Dit verzoek kunt u richten aan:
Mind, Body and Soul bv.
Parallelweg 124-48
1948 NN Beverwijk.

Of per email:
Mindbodyandsoul@casema.nl

Mind, Body and Soul bv beslist binnen tien werkdagen of uw verzoek wordt ingewilligd.

Als de Mind, Body and Soul bv. u uitnodigt om uw persoonsgegevens in te zien of u
verzoekt om een correctie van uw persoonsgegevens, dan zal de
medewerker van Mind, Body and Soul bv. vragen naar uw legitimatie. Het is
immers niet de bedoeling dat anderen uw gegevens inzien of dat u de
gegevens van anderen kunt laten corrigeren. U kunt zich legitimeren met
een rijbewijs, een paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs.

Mocht u nog vragen hebben over de klachtenregeling of over de wijze waarop ons bedrijf met persoonsgegevens omgaat dan kunt u altijd contact opnemen met ons:

Mind, Body and Soul bv.
Parallelweg 124-48
1948 NN Beverwijk
Tel: 06-13267333
Email: Mindbodyandsoul@casema.nl